MENU

Netinterpress

Poznań / Stare Miasto

  • Numer Oferty: NET-MS-905
  • Powierzchnia: 60.7 m² 
  • Ilość pokoi: 3 
  • Rynek: wtórny
  • Cena 438 000 zł (7 215,82 zł / m²)
  • Kontakt 730 65 47 57

REGULAMIN PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Macieja Banaszka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert w przetargu, którego przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 14H położonym w Poznaniu przy ul. Milczańskiej, o łącznej powierzchni 60,70 m 2 dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00255643/2 wraz z udziałem w wysokości 607/29755 (KW nr PO2P/00163546/0), w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 31, za cenę nie niższą niż 438.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych).

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu u syndyka - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz w aktach sprawy o sygnaturze XVIII GUp 817/19, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XVIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza: 438.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 października 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 października 2019 r. o godzinie 11.30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i przybyłych oferentów.

Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie przedsiębiorstwa i uczestnictwa w przetargu dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje.

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo